مهرداد قادری

مهندس کامپیوتر

تحصیلات دانشگاهی

رشته آمار شهید باهنر کرمان
مهندسی صنایع-پیام نور شهرستان ساوه
آمار ریاضی-دانشگاه تهران

سوابق مدیریتی و اجرایی

کارشناس کنترل کیفیت-ولئو آرمکو

کارشناس کنترل کیفیت و تضمین کیفیت-لوله های دقیق کاوه

دبیر ریاضی-آموزش پرورش استان مرکزی

معاونت اجرایی هنرستان-آموزش پرورش استان مرکزی

مهارت ها

SPSS
MINITAB
office
Pyton
R
ISO9001-2015

آقای قادری